TE 84+85/2019 – Kraneinsatz(T1) am 27.04.2019

TE 84/2019Kraneinsatz(T1) am 27.04.2019/06:15 Uhr 

Kraneinsatz mit Last II Kran am 27.04.2019 um 06:15 Uhr

TE 85/2019Kraneinsatz(T1) am 27.04.2019/18:36 Uhr 

Kraneinsatz mit Last II Kran in Schloß Rosenau am 27.04.2019 um 18:36 Uhr